За нас

През 1996 г “Ви-Веста Холдинг” ЕАД става учредител и основен акционер на едноименния Индустриално-аграрен приватизационен фонд(ИАПФ), който участва активно в процеса на масовата приватизация в България. След проведените три тръжни сесии, фондът заема стабилни позиции в над 20 предприятия от различни отрасли. От м.септември 1997 г ИАПФ “Ви-Веста” се трансформира в холдингово дружество под името “Булвеста Холдинг” АД.

“Булвеста Холдинг”АД е публично акционерно дружество, което развива своята дейност в съответствие с Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и с другите нормативни актове, регламентиращи дейността на публичните дружества в страната.

Мисията на “Булвеста Холдинг” АД е да се развива като една успешно работеща бизнес структура, отговаряща на европейските и световните стандарти, осигуриряваща постоянен и нарастващ дивидент на своите акционери.


Акциите на "Булвеста Холдинг" АД се търгуват свободно на "Неофициален пазар на акции" на Българската Фондова Борса, под борсов код 5BV.

Няма въведени данни
| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |