НОВИНИ

30.11.2010

В изпълнение на чл.100ш от ЗППЦК, чл.27 и чл.28 от Наредба №2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 29.11.2010г. „Булвеста холдинг" АД прехвърли собствеността върху притежаваните от него 7108 /седем хиляди сто и осем/ броя акции по пазарна цена 6,77 (шест лева и седемдесет и седем стотинки) лева на акция.Данни за дружеството, чийто акции са прехвърлени: „Албена-С" АД, гр.Сливен.Седалище и адрес на управление: гр. Сливен-8800, ул."Д-р Константин Стоилов" № 30,ЕИК 119011481, предмет на дейност: Производство и търговия на модни и луксозни шивашки изделия, всичко което не е забранено със закон.Капитал на дружеството: 80279 лв. Акции: поименни, Номинал: 1 лв. С прехвърляне на посочения брой акции, „Булвеста холиднг" АД не притежава дялово участие в дружеството „Албена-С" АД, гр.Сливен.Купувач по горепосочената сделка е „ВИ-ВЕСТА ХОЛДИНГ" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София ПК 1700, район Лозенец, ж.к. „Витоша, ВЕЦ-Симеоново“ № 999, peг. под ЕИК 831914521.

 

26.11.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.2 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 т.2 и чл.33a от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Консолидиран отчет на дружеството за трето тримесечие на 2010 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

 

24.11.2010

В изпълнение на чл.100ш от ЗППЦК и чл.27 и чл.28 от Наредба №2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 23.11.2010г. „Булвеста Холдинг" АД сключи договор за покупко-продажба на ценни книжа с „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД. Съгласно договора „Булвеста Холдинг“ АД прехвърля собствеността върху притежаваните от него 7108 бр. /седем хиляди сто и осем/ броя акции с номинална стойност 1,00 /един/ лев, представляващи акционерно участие на „Булвеста Холдинг” АД в капитала на “Албена-С” АД, гр.Сливен, на „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД. Сделката е на стойност 48 086 /четиридесет и осем хиляди и осемдесет и шест/ лева.

 

29.10.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София, уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за трето тримесечие на 2010 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

 

30.08.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.2 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 т.2 и чл.33a от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Консолидиран отчет на дружеството за второ тримесечие на 2010 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

 

30.07.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София, уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за второ тримесечие на 2010 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

 

30.06.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че считано от 01 юли 2010г. „Булвеста холдинг”АД ще публикува регулирана информация на новата си електронната страница - www.bulvesta-bg.com. Новата интернет страница, отговаря на всички изисквания за предоставяне на изчерпателна информация за инвеститорите и акционерите на дружеството.
„Булвеста холдинг” АД уведомява регулаторните органи и заинтересованите лица по следния начин:
- чрез системата Е- регистър и системата на Инфосток БГ - /www.infostock.bg/ -към Комисия за финансов надзор;
- чрез системата Екстри (Х3) – /www.extri.bg/ - към Българска фондова борса;
-чрез Инфосток БГ - /www.infostock.bg/ и чрез Дарик финанс БГ /www.darikfinance.bg/ - към обществеността;
- на интернет страницата на дружеството.

 

08.06.2010

На 03. 06. 2010 год. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булвеста холдинг” АД. Общото събрание на акционерите прие Доклада на СД за дейността на дружеството през 2009год. и Годишния консолидиран доклад на СД за дейността на дружеството през 2009г.Общото събрание на акционерите прие Одитирания годишен финансов отчет за 2009г. и Одитирания консолидиран годишен финансов отчет за 2009г., както и двата доклада на регистрирания одитор.Общото събрание на акционерите прие решение цялата чиста печалба на дружеството в размер на 102 хил. лева, реализирана през 2009 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.Членовете на Съвета на директорите на „Булвеста холдинг” АД бяха освободени от отговорност за дейността им през 2009г.Общото събрание на акционерите прие Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг” АД през 2009 г.На общото събрание бе избран ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2010г.Общото събрание на акционерите прие Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009г.Общото събрание на акционерите не подложи на гласуване Мотивираният доклад изготвен от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК.Общото събрание на акционерите не подложи на гласуване Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал.1,т.1, б. „б” от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи от заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.Протоколът от Общото събрание на акционерите, заедно със списъка на присъствалите акционери са публикувани в системата Е- register на КФН, X3 extri.bg на БФБ, Инфосток ООД – http://www.infostock.bg и Дарик финанс БГ - http://darikfinance.bg, а също така могат да бъдат открити и на електронната страница на дружеството – www.bulvesta-bg.com

 

28.05.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.2 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 т.2 и чл.33a от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Консолидиран отчет на дружеството за първо тримесечие на 2010 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

 

14.05.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че във връзка с допълнително включени на основание чл.223а от ТЗ въпроси в дневния ред на насроченото за 03.06.2010г. от 13:00 часа редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД, гр.София, ж.к.„Витоша,ВЕЦ-Симеоново” № 999, ет.2 и на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК, Ви представя актуализирана покана и материали към включената точка в дневния ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение цялата чиста печалба на дружеството в размер на 102 хил. лева, реализирана през 2009 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг” АД през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2009 г. 8. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2010г. 9. Приемане на мотивиран доклад изготвен от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК. 10. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал.1,т.1, б. „б” от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи от заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите на съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството да придобият 1 278 /хиляда двеста седемдесет и осем/ дружествени дяла, всеки с номинална стойност от по 100 /сто/ лева, представляващи 10 % от капитала на „БЕТАТУР” ООД, при условията и реда, посочени в доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. 11. Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009г. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от 11.00ч и приключва в 13.00ч. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, „кв. Витоша ВЕЦ- Симеоново” № 999 , ет.2 всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. и се предоставят на акционери, на лица, които по закон представляват акционери или техни представители с изрични пълномощни. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Булвеста Холдинг” АД– www.bulvesta-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 18.06.2010 г. от 13,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

 

30.04.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за първо тримесечие на 2010 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

 

26.04.2010

Условия и ред за получаване на пълномощни от акционери чрез електронни средства: (съгл. чл. 115г, ал.5 от ЗППЦК). Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. "Булвеста холдинг" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна страница: b.v.h@vivesta-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП)от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

 

26.04.2010

Съветът на директорите на “Булвеста холдинг ” АД -на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 03.06.2010г. в 13,00 часа в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново” № 999,ет.2, в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение цялата чиста печалба на дружеството в размер на 102 хил. лева, реализирана през 2009 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг” АД през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2009 г. 8. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2010г. 9. Приемане на мотивиран доклад изготвен от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК. 10. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал.1,т.1, б. „б” от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи от заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите на съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството да придобият 1 278 /хиляда двеста седемдесет и осем/ дружествени дяла, всеки с номинална стойност от по 100 /сто/ лева, представляващи 10 % от капитала на „БЕТАТУР” ООД, при условията и реда, посочени в доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от 11.00ч и приключва в 13.00ч.Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, „кв. Витоша ВЕЦ- Симеоново” № 999 , ет.2 всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. и се предоставят на акционери, на лица, които по закон представляват акционери или техни представители с изрични пълномощни. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Булвеста Холдинг” АД– www.bulvesta-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 18.06.2010 г. от 13,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

 

19.04.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, уведомява своите акционери, че на основание чл.100н,ал.5 от ЗППЦК и чл.32a от Наредба № 2 за проспектите е представило в срок в КФН,БФБ и пред обществеността Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2009 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.:02/962 87 68 и на интернет страницата на дружеството - www.bulvesta-bg.com

 

19.04.2010

„БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери, че през изминалата 2009г. дружеството е публикувало или предоставяло на разположение на обществеността информация по следния начин: 1.„Булвеста холдинг”АД е предоставяло регулирана информация на: - Комисия за Финансов Надзор; - чрез системата Е-register и чрез системата на Инфосток ООД - http://www.infostock.bg; - Българска Фондова Борса - чрез системата Екстри (Х3) – http://www.extri.bg; - Централен депозитар – хартиен носител. 2.„Булвеста холдинг”АД е разкривало информация към обществеността чрез: -Инвестор БГ - http://www.bull.investor.bg –до м.септември 2009г.; -Инфосток ООД – http://www.infostock.bg – считано от м.октомври 2009г.; -Дарик финанс БГ - http://darikfinance.bg. Информацията, публикувана от „Булвеста холдинг”АД може да бъде намерена и на електронната страница на дружеството.

 

19.03.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, уведомява своите акционери, че на основание чл.100н,ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1, т.1 и чл.32 от Наредба № 2 за проспектите е представило в срок в КФН,БФБ и пред обществеността Годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2009 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.: 02/962 87 68 02/962 87 68 .

 

26.02.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.2 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 т.2 и чл.33a от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Консолидиран отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2009 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

 

01.02.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2009 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

 

07.01.2010

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че трудов договор от 01.10.2007г., сключен между „Булвеста Холдинг” АД и Симона Петрова Габерова на длъжност „Директор за връзка с инвеститорите” е прекратен, считано от 05.01.2010г. Считано от 05.01.2010г. длъжността „Директор за връзка с инвеститорите” на Булвеста Холдинг ще се изпълнява от Иванина Калинова Лечева. „Булвеста холдинг” АД уведомява регулаторните органи и заинтересованите лица по следния начин: - чрез системата Е- регистър към Комисия за финансов надзор; - чрез системата Х3 News към Българска фондова борса; - чрез Инфосток. БГ /www.infostock.bg/ към обществеността; - на интернет страницата на дружеството.

 

Няма въведени данни

| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |