НОВИНИ

06.04.2014

Условия и ред за получаване на пълномощни от акционери чрез електронни средства: (съгл. чл. 115г, ал.5 от ЗППЦК). Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. "Булвеста холдинг" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна страница: b.v.h@vivesta-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП)от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

06.04.2014

Съветът на директорите на “Булвеста Холдинг ” АД на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 13.05.2015г. от 12,00 часа в гр.София, кв.„Витоша ВЕЦ-Симеоново” №999, ет.2 в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение цялата чиста печалба на дружеството в размер на 1 хил. лева, реализирана през 2014 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014г.; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг” АД през 2014 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2014 г.
8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2014г.
9.Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2014г.
Предложение за решение:  Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2014г.
10. Избор на регистриран одитор за 2015 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител Катя Райкова Златарева - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2015г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от 10.00ч. и приключва в 12.00ч.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, „кв. Витоша ВЕЦ- Симеоново” № 999 , ет.2 всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. и се предоставят на акционери, на лица, които по закон представляват акционери или техни представители с изрични пълномощни. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Булвеста Холдинг” АД–  www.bulvesta-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Булвеста Холдинг” АД – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. 
По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.05.2015 г. от 12,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.
За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 37 от Устава на дружеството за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя  документ за самоличност,  оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник,  оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 
Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
Съветът на директорите на  „Булвеста Холдинг” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството  www.bulvesta-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя  и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.
Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.
“Булвеста Холдинг” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща b.v.h@vivesta-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.
Съветът на директорите на “Булвеста Холдинг” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 27.02.2015 г. е 719703 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание – до 29.04.2015г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до  тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

27.03.2014

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, уведомява своите акционери, че на основание чл.100н,ал.5 от ЗППЦК и чл.32a от Наредба № 2 за проспектите е представило в срок в КФН,БФБ и пред обществеността Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2014 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.:02/962 87 68 и на интернет страницата на дружеството - www.bulvesta-bg.com

27.02.2014

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, уведомява своите акционери, че на основание чл.100н,ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1, т.1 и чл.32 от Наредба № 2 за проспектите е представило в срок в КФН,БФБ и пред обществеността Годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2014 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.: 02/962 87 68 02/962 87 68 .

30.01.2015

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за четвърто тримесечие на 2014 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

28.11.2014

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.2 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 т.2 и чл.33a от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Консолидиран отчет на дружеството за трето тримесечие на 2014 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68

30.10.2014

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за трето тримесечие на 2014 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

28.08.2014

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.2 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 т.2 и чл.33a от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Консолидиран отчет на дружеството за второто тримесечие на 2014 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68

30.07.2014

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за второ тримесечие на 2014 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

30.05.2014

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.2 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 т.2 и чл.33a от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Консолидиран отчет на дружеството за първото тримесечие на 2014 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68

14.04.2014

Днес, 14.05.2014 год., се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булвеста холдинг” АД.
Общото събрание на акционерите прие Доклада на СД за дейността на дружеството през 2013год. и Годишния консолидиран доклад на СД за дейността на дружеството през 2013г.
Общото събрание на акционерите прие Одитирания годишен финансов отчет за 2013г. и Одитирания консолидиран годишен финансов отчет за 2013г., както и двата доклада на регистрирания одитор.
Общото събрание на акционерите приема решение цялата чиста печалба на дружеството в размер на 2 хил. лева, реализирана през 2013 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.
Членовете на Съвета на директорите на „Булвеста холдинг” АД бяха освободени от отговорност за дейността им през 2013г.
Общото събрание на акционерите прие Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2013 г.
Общото събрание на акционерите прие Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2013г.
Общото събрание на акционерите прие Доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2013г.
На общото събрание бе избран дипломирания експерт счетоводител Катя Райкова Златарева - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2014г.
Протоколът от Общото събрание на акционерите, заедно със списъка на присъствалите акционери са публикувани в системата Е- register на КФН, X3 extri.bg на БФБ и Дарик финанс БГ - http://darikfinance.bg, а също така могат да бъдат открити и на електронната страница на дружеството – www.bulvesta-bg.com

30.04.2014

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за първото тримесечие на 2014 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

11.04.2014

Условия и ред за получаване на пълномощни от акционери чрез електронни средства: (съгл. чл. 115г, ал.5 от ЗППЦК). Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. "Булвеста холдинг" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна страница: b.v.h@vivesta-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП)от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

11.04.2014

Съветът на директорите на “Булвеста Холдинг ” АД на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.05.2014г. от 12,00 часа в гр.София, кв.„Витоша ВЕЦ-Симеоново” №999, ет.2 в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение цялата чиста печалба на дружеството в размер на 2 хил. лева, реализирана през 2013 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013г.; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.;
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг” АД през 2013 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2013 г.
8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2013г.
9.Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2013г.
Предложение за решение:  Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2013г.
10.  Избор на регистриран одитор за 2014 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител Катя Райкова Златарева - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2014г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от 10.00ч. и приключва в 12.00ч.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, „кв. Витоша ВЕЦ- Симеоново” № 999 , ет.2 всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. и се предоставят на акционери, на лица, които по закон представляват акционери или техни представители с изрични пълномощни. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Булвеста Холдинг” АД–  www.bulvesta-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Булвеста Холдинг” АД – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. 
По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.05.2014 г. от 12,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.
За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 37 от Устава на дружеството за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя  документ за самоличност,  оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник,  оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 
Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
Съветът на директорите на  „Булвеста Холдинг” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството  www.bulvesta-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя  и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.
Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.
“Булвеста Холдинг” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща b.v.h@vivesta-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на “Булвеста Холдинг” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 28.02.2014 г. е 719703 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “ Булвеста Холдинг” АД, свикано на 14.05.2014г. е до 30.04.2014 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

28.03.2014

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, уведомява своите акционери, че на основание чл.100н,ал.5 от ЗППЦК и чл.32a от Наредба № 2 за проспектите е представило в срок в КФН,БФБ и пред обществеността Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2013 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.:02/962 87 68 и на интернет страницата на дружеството - www.bulvesta-bg.com

28.02.2014

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, уведомява своите акционери, че на основание чл.100н,ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1, т.1 и чл.32 от Наредба № 2 за проспектите е представило в срок в КФН,БФБ и пред обществеността Годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2013 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.: 02/962 87 68 02/962 87 68 .

28.02.2014

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.2 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 т.2 и чл.33a от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Консолидиран отчет на дружеството за четвърто тримесечие на 2013 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

31.01.2014

 

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за четвърто тримесечие на 2013 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

 

Няма въведени данни

| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |