НОВИНИ

30.11.2015

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.2 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 т.2 и чл.33a от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Консолидиран отчет на дружеството за третото тримесечие на 2015 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

03.11.2015

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че считано от 03 ноември 2015г. ще публикува регулирана информация и уведомява регулаторните органи и заинтересованите лица по следния начин:
- чрез системата Е- регистър - към Комисия за финансов надзор;
- чрез системата Екстри (Х3) – /www.extri.bg/ - към Българска фондова борса;
- чрез Инфосток БГ - /www.infostock.bg/ - към обществеността;
- на интернет страницата на дружеството – www.bulvesta-bg.com

30.10.2015

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за третото тримесечие на 2015 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

28.08.2015

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.2 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 т.2 и чл.33a от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Консолидиран отчет на дружеството за второто тримесечие на 2015 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

30.07.2015

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за второто тримесечие на 2015 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

28.05.2015

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.2 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 т.2 и чл.33a от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Консолидиран отчет на дружеството за първото тримесечие на 2015 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

13.05.2015

На 13.05.2015 год., се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булвеста холдинг” АД.Общото събрание на акционерите прие Доклада на СД за дейността на дружеството през 2014год. и Годишния консолидиран доклад на СД за дейността на дружеството през 2014г. Общото събрание на акционерите прие Одитирания годишен финансов отчет за 2014г. и Одитирания консолидиран годишен финансов отчет за 2014г., както и двата доклада на регистрирания одитор.
Общото събрание на акционерите приема решение цялата чиста печалба на дружеството в размер на 1 хил. лева, реализирана през 2014 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.Членовете на Съвета на директорите на „Булвеста холдинг” АД бяха освободени от отговорност за дейността им през 2014г.Общото събрание на акционерите прие Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2014 г.Общото събрание на акционерите прие Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2014г.
Общото събрание на акционерите прие Доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2014г.На общото събрание бе избран дипломирания експерт счетоводител Катя Райкова Златарева - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2015г.
Протоколът от Общото събрание на акционерите, заедно със списъка на присъствалите акционери са публикувани в системата Е- register на КФН, X3 extri.bg на БФБ и Дарик финанс БГ - http://darikfinance.bg, а също така могат да бъдат открити и на електронната страница на дружеството – www.bulvesta-bg.com

29.04.2015

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.31, ал.1 т.2 и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Отчет на дружеството за първото тримесечие на 2015 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68.

 

Няма въведени данни

| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |