НОВИНИ

01.01.2019 г.

Уведомление .PDF

На основание на §38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви информираме, че „Булвеста Холдинг"АД има сключен договор и разкрива периодична и друга регулирана информация чрез „Инвестор.БГ" АД /www.investor.bg./ Считано от 01 януари 2019 г. публикува регулирана информация и уведомява регулаторните органи  и заинтересованите лица по следния начин:

- чрез системата Е- регистър - към Комисия за финансов надзор;

- чрез системата Екстри (Х3) – /www.extri.bg/ - към Българска фондова борса;

- чрез Инвестор БГ - /www.investor.bg/- към обществеността;

- на интернет страницата на дружеството – www.bulvesta-bg.com


Няма въведени данни

| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |